Vårdtagare/närstående

Att bli sjuk, vara patient eller närstående kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara viktigt att få möta någon som har vana att lyssna.

Samtal kan vara på många olika sätt; trivsamt småprat eller på djupet om ”de stora frågorna”. Ofta vet man inte förrän man sitter tillsammans vart det tar vägen.

Vår samverkan syftar till att du som är vårdtagare/patient eller närstående ska ha möjlighet att prata med diakon eller präst. Man behöver inte vara religiös/kristen, det är kostnadfritt och kan ske i det egna hemmet eller där vi kommer överens.

Du kan ta kontakt med oss eller med den diakon/präst du känner till och har förtroende för. Den vårdpersonal som du har kontakt med kan också hjälpa till.

Personal

I både Hälso- och sjukvårdlagen och Socialstyrelsens förordningar betonas hur viktigt det är att se hela människan. Vi har alla fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov.

Vare sig vi, som möter patienten/vårdtagaren eller närstående, är från kyrkan eller vården, så behöver vi bära med oss en helhetssyn om vad det är att vara människa. Genom gemensam utbilning och samtalsgrupper vill vi utvecklas i förmågan att möta människor i sjukdom åldrande och sorg.

Under aktuellt hittar du vad som finns just nu men du som personal har ju alltid möjlighet att ta kontakt med oss, för egen del eller för vårdtagare/närståendes.

Samverkansgruppen

I Samverkansgruppen ingår avdelningschefer för hemvården, särskilda boenden och särskild handikappomsorg och enhetschefer från dessa områden, medicinskt ansvarig sjuksköterska, personal- och utbildningssekreterare och diakon för Kyrka - Vård. Gruppen träffas tre till fyra gånger per år.

Aktuellt

Kyrka\Vård i Kyrkans Tidning

Klicka här för att läsa artikeln (pdf)

Åtta grundstenar för existentiell hälsa

(källa: WHO)1. ANDLIG KONTAKT: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.

2. MENING OCH SYFTE MED LIVET: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.

3. UPPLEVELSE AV FÖRUNDRAN ÖVER TILLVARON: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.

4. HELHET: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.

5. ANDLIG STYRKA: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.

6. HARMONI OCH INRE FRID: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.

7. HOPPFULLHET OCH OPTIMISM: att ha en framtidstro även när livet är svårt.

8. EN PERSONLIG TRO (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

Läs mer om Cecilia Melders doktorsavhandling om Existentiell Hälsa:
"Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa"

"På andra arenor"

- en sammanställning av exempel på samverkan mellan Svenska kyrkan och andra samhällsaktörer. Kap. 8, "Kyrkan i hemsjukvården", handlar om Kyrka-Vård i Uddevalla.

På andra arenor (pdf)

Kontakt

Maria Olander
Diakon


Tfn: 0522-63 80 03
maria.olander@svenskakyrkan.se

Lena Kjerrström
Personal- och utbildningssekretarare
Uddevalla kommun

Tfn: 0522-6970 62
lena.kjerrstrom@uddevalla.se

Kvällar och helger:
Om man på kvällar och helger, för vårdtagares eller närståendes räkning vill ha kontakt med präst kan man kontakta sjukhusets växel (010 435 00 00) som har Sjukhuskyrkans beredskapslista.